Risku programmas (līguma) noteikumi

I. TERMINI

 1. Iznomātājs – SIA “ĀTRAIS TORŅU SERVISS”, Reģ.Nr.40003726915, juridiskā un faktiskā adrese: Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 1, Rīga, LV-1004.
 2. Nomnieks – fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi Nomas sadarbības līgumu ar Iznomātāju un, uz kura pamata Iznomātāja piederošais inventārs par samaksu tiek nodots Nomniekam, saskaņā ar Nomas sadarbības līguma noteikumiem.
 3. Pieņemšanas nodošanas akts – noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku par inventāra nodošanu nomā vai inventāra pieņemšanu atpakaļ no Nomnieka, kurā ir norādīts inventāra uzskaitījums, vērtība un nomas maksa.
 4. Pakalpojums – riska aizsardzības pakalpojums attiecībā uz inventāra bojājumiem, kas par papildus samaksu līdztekus Nomas sadarbības līgumam starp Iznomātāju un Nomnieku nosaka materiālās atbildības samazināšanu saistībā ar iznomātā (nomā nodotā) inventāra bojājumiem vai pilnīgu bojāeju nomas termiņa laikā.
 5. Vienošanās – līguma pielikums pie Nomas sadarbības līguma par inventāra bojājumu riska aizsardzību, kas noslēgts, pamatojoties uz šiem noteikumiem un pieņemšanas nodošanas aktiem.
 6. Puses – Iznomātājs un Nomnieks.
 7. Puse – Iznomātājs vai Nomnieks katrs atsevišķi.
 8. Teritorijas segums – Latvijas Republika

II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 1. Puses ņem vērā, ka
  1. 1.1. Nomniekam ir pienākums inventāra nomas laikā uzturēt iznomāto inventāru kārtībā, atdot inventāru ne sliktākā stāvoklī kāds tas bija nomas termiņa sākumā, ņemot vērā normālu nolietojumu, un atlīdzināt zaudējumus
   1.2. Nomas sadarbības līgumā ir noteikts, ka Nomnieks visos gadījumos ir atbildīgs par inventāra nozaudēšanu, bojāeju vai sabojāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Iznomātājam (bojātā, nolietotā) inventāra vai atsevišķās daļas vērtību.
   1.3. Nomnieks ir un paliek atbildīgs par inventāru, bet vēlas samazināt zaudējumu risku par atlīdzības summu inventāra vai tā daļu bojāejas, bojājuma vai pazušanas gadījumā;
   1.4. Vienošanās par risku programmu ir spēkā, ja inventāra pieņemšanas nodošanas aktā ir iekļauta atruna par riska programmu un Nomnieks ir ievērojis Nomas sadarbības līguma noteikumus, šos noteikumus un Nomnieks ir apmaksājis Iznomātāja piestādītos rēķinus Nomas sadarbības līgumā noteiktajā termiņā.
   1.5. Jebkurā gadījumā, Iznomātājs samazina Nomnieka finansiālo atbildību par iznomātā (nomā nodotā) inventāra bojājumiem vai pilnīgu bojāeju nomas termiņa laikā ne vairāk kā 90% apmērā, Nomnieka atbildība pie jebkuriem apstākļiem saglabājas 10% apmērā (Nomnieka pašrisks) no kopējās zaudējumu summas, kuru aprēķina Iznomātājs. Nomnieks zaudējumu atlīdzību 10% apmērā (Nomnieka pašrisks) apmaksā atbilstoši Iznomātāja piestādītam rēķiniem, ievērojot Nomas sadarbības līguma noteikumus.
   1.6. Riska programma tiek piemērota tikai gadījumā, ja Nomniekam zaudējums netiek kompensēts, pamatojoties uz Nomnieka apdrošināšanas līgumu un gadījumā, ja apdrošināšanas līgums nav noslēgts.

III. RISKA PROGRAMMAS NOTEIKUMI

 1. Riska programma attiecībā uz Pusēm ir spēkā Latvijas Republikā, izņemot, ja Puses rakstiski nav vienojušās citādi.
 2. Riska programma ir attiecināma uz pieņemšanas nodošanas aktā norādīto inventāru, kas saskaņā ar Nomas sadarbības līguma noteikumiem ir nodots Nomnieka lietošanā (valdījumā).
 3. Riska programma darbojas no brīža, kad Iznomātājs ir nodevis, bet Nomnieks ir pieņēmis ar pieņemšanas nodošanas aktu inventāru līdz brīdim, kamēr inventārs ir atgriezts atpakaļ Iznomātājam un Puses ir sastādījušas atgriešanas pieņemšanas nodošanas aktu.
 4. Riska programma daļēji atbrīvo Nomnieku no līgumiskās atbildības pret Iznomātāju, kas izriet no Pušu starpā noslēgtā Nomas sadarbības līguma noteikumiem un nosacījumiem. Šīs riska programma ietvaros, Nomniekam tiek noteikts minimālais pašrisks EUR 300,00 (trīs simti eiro) apmērā).
 5. Riska programma segums attiecas uz inventāra remonta izdevumiem, bet atsevišķos gadījumos uz inventāra kopējo vērtību bojāejas gadījumos.
 6. Riska programmas ietvaros Iznomātājs apņemas atbrīvot vai samazināt Nomnieka finansiālo atbildību pret Iznomātāju, kuras cēlonis ir pēkšņs un neparedzams inventāra bojājums vai bojāeja, izņemot šajos noteikumos noteiktos izņēmumus.
 7. Izņēmumi riska programmas piemērošanai attiecībā uz Nomnieku finansiālo atbildību:
  1. 7.1. terorisma rezultātā (terorisms – terora akti vai to rezultāts, neatkarīgi no jebkādiem citiem cēloņiem, kas sagadīšanās dēļ vai kā citādi ir veicinājuši zaudējumus, bojājumus vai izdevumu rašanos. Šā nosacījuma kontekstā ar terorismu saprotama vardarbība vai bīstama darbība, kas apdraud cilvēku dzīvību, materiālu vai nemateriālu īpašumu vai infrastruktūru, ar nolūku ietekmēt jebkuru valdību vai turēt sabiedrību vai kādu tās daļu baiļu varā.);
   7.2. kara, militāra iebrukuma, pilsoņu kara, sacelšanās, revolūcijas, dumpja, militārās vai citādas varas uzurpācijas gadījumā;
   7.3. streika, nemieru, pretošanās kustības, komandantstundas noteikšanas vai aplenkuma vai citu gadījumu un notikumu, kuriem seko aplenkums vai komandantstundas noteikšana;
   7.4. konfiskācijas, piespiedu pārņemšanas, rekvizēšanas, nacionalizēšanas un/vai citu piespiedu rīkojumu no valdības un/vai pašvaldības varas puses dēļ;
   7.5. neatbilstošu un/vai nekvalitatīvu materiālu vai detaļu izmantošanas dēļ;
   7.6. Nomnieka darbinieku, kuri lieto inventāru, ļauna nolūka, pretlikumīgas darbības vai rupjas neuzmanības dēļ;
   7.7. spēkā esošo normatīvo aktu, būvnormatīvu, tehniskās ekspluatācijas un/vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu dēļ;
   7.8. spridzināšanas darbu dēļ;
   7.9. testēšanas, pārslogošanas, eksperimentēšanas dēļ vai izmantojot inventāru jebkādiem citiem mērķiem un darbiem, kas atšķiras no tiem, kam inventārs paredzēts;
   7.10. ja inventārs tiek lietots, atrodoties alkohola, narkotisko vielu vai citu toksisko/psihotropo vielu iedarbībā, tas attiecināms arī uz gadījumiem, kas inventāra vadītājs ir izvairījis vai atteicies no alkoholisko dzērienu, narkotisko, psiho-tropo vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, vai šīs vielas lietojis pēc satiksmes negadījuma līdz šādas pārbaudes veikšanai;
   7.11. viena un tā paša iemesla dēļ, kas jau iepriekš radījis zaudējumus, kuri ir atlīdzināti riska programmas ietvaros, ja pēc pirmā zaudējuma gadījuma iestāšanās Nomnieks ir saņēmis no Iznomātāja konkrētus un saprātīgus ieteikumus par zaudējumu radījušo iemeslu novēršanu, bet Nomnieks nav veicis atbilstošus pasākumus esošā defekta novēršanai;
   7.12. ja defekts vai cits apdraudējums, kas radījis sekojošu zaudējumu, ir bijis zināms vai tam būtu bijis jābūt zināmam Nomniekam pirms riska programmas spēkā stāšanās vai saprātīgā laika periodā (lai būtu iespējama apdraudējuma novēršana) pirms zaudējuma gadījuma iestāšanās;
   7.13. elektromagnētiskā lauka un/vai elektromagnētiskās radiācijas ietekmes (tai skaitā starojuma) dēļ;
   7.14. jonizējošās radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma, kodoldegvielas, kodolatkritumu, kodolieroču, kodolvielu iedarbības rezultātā;
   7.15. izkrāpšanas, piesavināšanās vai izspiešanas dēļ;
   7.16. inventāram, kas atrodas vai strādā tiešā ūdens tuvumā uz kuģiem, platformām, pontoniem, baržām un pārceltuvēm;
   7.17. inventāram, kas tiek lietots bez attiecīgā inventāra vadīšanas/lietošanas tiesībām vai nepieciešamās kvalifikācijas, ja šāda kvalifikācija vai vadīšana/lietošanas tiesības ir nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   7.18. inventārs, kas ir nodots apakšnomā;
   7.19. jebkura veida pakārtotus zaudējumus (tai skaitā, bet ne tikai: sankcijas, soda nauda, negūtā peļņa un/vai dīkstāves izmaksas);
   7.20. zaudējums vai bojājums, kas radušies jebkura noziedzīga nodarījuma, kas nav zādzība, laupīšana vai vandālisms šīs Risku programmas noteikumu izpratnē, rezultātā;
   7.21. zaudējums vai bojājums, kas radušies zādzības, laupīšanas vai vandālisma rezultātā, ja inventārs ārpus darba laika atstāts neaizslēgts, nav ieslēgtas uzstādītās drošības sistēmas vai netiek pienācīgi uzraudzīts.
   7.22. Nomnieks nav apmaksājis Iznomātāja rēķinus, Nomas sadarbības līguma noteiktajā kārtībā;
   7.23. Nomnieks nav ziņojis par zaudējumu faktu 24h laikā pēc notikuma vai uzzināšanas par šādu notikumu;
   7.24. sniegta nepatiesa informācija par zaudējuma apstākļiem vai to apmēru;
   7.25. zaudējumu cēlonis ir apstākļiem nepiemēroti un nepareizi izvēlēti darba paņēmieni, vai uzstādīšanas un lietošanas instrukciju, normatīvo aktu, Nomas sadarbības līguma un no tā izrietošos dokumentos noteikto noteikumu neievērošana;
   7.26. zaudējumi, kas saistīti ar regulāru nomaināmu detaļu (piemēram: urbju, nažu, riepu, zāģu vai citu griezējasmeņu, trošu, lentu, ķēžu akumulatoru, savienošanas vadu un kabeļu, elastīgo cauruļu un tamlīdzīgu detaļu, bojājumu, ja tas ir vienīgais inventāra bojājums.
   7.27. zaudējumi, kas radušies no sīkiem ārējiem inventāra defektiem, tādiem kā skrāpējumi vai grafiti vai uzlīmju tīrīšanas;
   7.28. zaudējumi, kas radušies vai tīrīšanas izmaksas, kas radušās no smilšu strūklas iekārtas, krāsošanas, apmetuma vai citu līdzīgu darbu veikšanas, izraisot būtisku inventāra nosmērēšanos, tajā skaitā betona vai asfalta traipi;
   7.29. nav iespējams noskaidrot zaudējumu apmēru vai tā rašanās apstākļus.
 8. Nomnieks apņemas inventāra zaudējuma gadījumā ziņot Iznomātājam bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 24 h laikā pēc notikuma iestāšanās vai uzzināšanas par šādu notikumu, veicot šādas obligātās darbības:
  1. 8.1. realizēt tādus pasākumus, lai novērstu radušos zaudējumu palielināšanos;
   8.2. normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ievērojot negadījuma raksturu, ziņo policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcija vai citai iestādei (valsts vides dienests u.c.), kura veic attiecīgos glābšanas darbus vai izmeklē negadījuma apstākļus;
   8.3. fiksē zaudējuma rašanās apstākļus, piemēram, otra avārijas dalībnieka transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi, liecinieku datus, zaudējumu rašanās vietas apstākļus un citu informāciju, kas varbūt noderīga apstākļu noskaidrošanai;
   8.4. iespēju robežās veikt fotofiksāciju vai video uzņemšanu;
   8.5. iespēju robežās jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu pierādījumu iegūšanu, kas apliecina bojājumu vai zudumu un trešo personu vainu;
   8.6. informē Iznomātāju, sniedzot tam notikušā negadījuma apstākļu aprakstu, zaudējumu apmēra vērtējumu un citu informāciju, kas varbūt noderīga apstākļu noskaidrošanai;

IV. OBLIGĀTĀ RĪCĪBA INVENTĀRA BOJĀJUMU GADĪJUMĀ

 1. Nodrošināt ka inventāra tuvumā esošie cilvēki ir pasargāti no jebkāda apdraudējuma un ir drošībā.
 2. Negadījuma rezultāta jāsniedz pirmā palīdzība, to starp nekavējoties jāziņo palīdzības dienestam pa tālruņa numuru 112, ja ir cietis cilvēks un jārīkojas saskaņā ar tā dotajiem norādījumiem.
 3. Veic tādus pasākuma kopumu, kas uztur vispārējo drošību un palīdz novērst zaudējumu palielināšanos un Iznomātāja īpašuma saglabāšanos.
 4. Veic citus saprātīgus pasākumus, kas attiecīgā situāciju, vadoties no apstākļiem būtu saprātīgi sagaidāmi.
 5. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ievērojot negadījuma raksturu, ziņo policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai iestādei (valsts vides dienests u.c.), kura veic attiecīgos glābšanas darbus vai izmeklē negadījuma apstākļus.
 6. Fiksē zaudējuma rašanās apstākļus, piemēram, otra avārijas dalībnieka transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi, liecinieku datus, zaudējumu rašanās vietas apstākļus un citu informāciju, kas varbūt noderīga apstākļu noskaidrošanai;
 7. Informē Iznomātāju, sniedzot tam notikušā negadījuma apstākļu aprakstu, zaudējumu apmēra vērtējumu un citu informāciju, kas varbūt noderīga apstākļu noskaidrošanai un vienojas ar Iznomātāju par turpmāko rīcību.